Regulamin

Regulamin serwisu www.jaknauczycsiejezykaangielskiego.pl i sklepu www.jaknauczycsiejezykaangielskiego.pl/sklep

§ 1
INFORMACJE OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) normuje zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem www.jaknauczycsiejezykaangielskiego.pl i www.jaknauczycsiejezykaangielskiego.pl/sklep (zwanego dalej Serwisem) oraz warunki sprzedaży dostępnego w nim produktów.
2. Bez żadnych zobowiązań, każda osoba może przeglądać zasoby Serwisu, lecz z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności w tym Serwisie (na przykład poprzez: złożenie zamówienia), osoba taka staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania – w przeciwnym przypadku każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług Serwisu, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia usług i sprzedaży produktów oferowanych w Serwisie.
3. Właścicielem i administratorem Serwisu jest firma:
„Jak nauczyc sie jezyka angielskiego„
z siedzibą:

54 Three Colts Lane

E2 6GP

Londyn

(zwana dalej Administratorem).
4. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email oraz możliwości i umiejętności komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu wymagane jest posiadanie oprogramowania do przeglądania stron WWW obsługującego technologię plików ‚cookies’ – w przypadku niedostępności tej technologii w oprogramowaniu osób korzystających z Serwisu, może on funkcjonować niepoprawnie, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności, zalecając zainstalowanie lub odblokowanie w oprogramowaniu możliwości stosowania technologii plików ‚cookies’. Technologia plików ‚cookies’ polega na zapisywaniu w pamięci systemów informatycznych (komputery) osób odwiedzających Serwis plików z informacjami służącymi do personalizacji usług Serwisu dla danej osoby oraz z informacjami służącymi statystykom ruchu w Serwisie.

§ 2
PRZEDMIOT SERWISU
1. Przedmiotem Serwisu jest dystrybucja kursów emailowych, produktów pdf/mp3/video oraz treści publikowanych na łamach Serwisu www.jaknauczycsiejezykaangielskiego.pl. Produkt dostarczany do użytkownika dzięki poczcie elektronicznej, w momencie zaksięgowania płatności.
2. Pod pojęciem ‚kurs emailowy’ należy rozumieć publikacje elektroniczne w postaci listów zwanych potocznie ’emailami’. Dzięki elektronicznej technologii emaile mogą zawierać poza tekstami załączone pliki, grafikę, dźwięki i animacje, a także elementy interaktywne (np. hiperłącza).
3. Dostępne za pośrednictwem ebooki i lekcje zapisane są w formacie PDF, do którego otwierania służy darmowy program Adobe Acrobat Reader.

§ 3
KORZYSTANIE Z SERWISU

Dział A. Zasady Składania i Realizacji Zamówień
1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mogą nabywać oferowany produkt (Transakcja).
2. Do realizacji Transakcji konieczne jest złożenie zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisu odpowiednich opcji dostępnych przy ofercie kursu i dalsze postępowanie zgodnie z wskazówkami podawanymi zamawiającym na każdym etapie procedury składania zamówienia.
3. Warunkiem niezbędnym do skutecznego złożenia zamówienia jest podanie niezbędnych danych i informacji w Serwisie oraz wykonywanie innych czynności każdorazowo dokładnie opisanych na łamach Serwisu lub w korespondencji.
4. Każde zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości email na adres podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. Otrzymanie wiadomości email informującej o pozytywnym statusie przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza, iż zamówienie zostało złożone prawidłowo.
5. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Administratora należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny.
6. Podstawowym sposobem dostawy zamówionego kursu są emaile wysyłane na skrzynkę pocztową, tworzące kurs będący ciągiem lekcji emailowych.
7. Zamawiający nie ma prawa udostępniać zawartości kursów, ebooków oraz emaili tworzących kurs innym osobom, a w przypadku prawidłowego otrzymania pierwszego maila potwierdzającego zapisanie się na kurs lub otrzymanie produktu, uważa się zamówienie za zrealizowane. W przypadku wypisania się z listy mailowej tworzącej kurs, Nabywca zrzeka się praw do pozostałych maili tworzących kurs.
8. Podstawą do ustalenia, czy zamówienie zostało zrealizowane, jest tylko i wyłącznie zapis w systemie informatycznym Serwisu, że transmisja emaili zrealizowana została pomyślnie.

Dział B. Prawa Do Zakupionych Kursów Emailowych, Ebooków, nagrań video i mp3

9. Nabywca produktu może użytkować go zgodnie z przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z jego treścią, bez możliwości powielania, kopiowania i wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub we fragmentach albo zmieniania jego struktury elektronicznej (np. format pliku) lub innego modyfikowania pliku mp3, ebooka (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń) czy video. Niedozwolone jest również dystrybuowanie takiego ebooka oraz nagrań, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań. Wszystko powyższe może być uzgodnione inaczej z Administratorem tylko w formie pisemnej, o ile odmienne warunki nie zostaną przewidziane dla danego konkretnego kursu emailowego, ebooka oraz nagrań mp3.

10. Administrator zezwala na sporządzenie jednej kopii zapasowej kursu na oddzielnym nośniku informacji elektronicznej, celem zabezpieczenia przed utratą oryginału, gdyż nie jest możliwym otrzymanie następnej kopii kursu, ebooka, nagrań mp3 czy video , w przypadku jego utraty, poza możliwością ponownego jego zakupienia, o ile jeszcze będzie w ofercie Serwisu.
11. Każdy nabywający kurs emailowy, nagrań lub ebooka zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do niego dostępu w ten sposób, aby mogły go powielać, dystrybuować bez zgody Administratora albo w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw go wykorzystywać, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, Administrator może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy kursu, nagrań mp3, ebooka, z tytułu łamania praw do danego egzemplarza kursu, audio czy ebooka.
12. Wszelkie lekcje, nagrania mp3, ebooki udostępniane na łamach Serwisu – odpłatnie lub nieodpłatnie – podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

Dział C. Regulamin korzystania z Usługi Newslettera
Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z usługi newsletttera w serwisie jaknauczycsiejezykaangielskiego.pl i dalej „Usługa Newsletter”).
1. Usługa Newsletter jest udostępniana Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu jaknauczycsiejezykaangielskiego.pl. Użytkownicy mogą zapisać się na newsletter jaknauczycsiejezykaangielskiego.pl zostawiając swój adres email w okienku zapisu na stronach jaknauczycsiejezykaangielskiego.pl. Są to okna zapisu w treści artykułów oraz na tzw. top layer czyli ekranie startowym, który pojawia się przy wejściu na bloga oferując bezpłatny kurs lub fragment książki w zamian za zapis adresy email Użytkownika na subskrypcję newslettera.
2. W każdym momencie użytkownik Serwisu może usunąć swój adres z bazy newslettera poprzez kliknięcie w link wypisujący na dole każdego newslettera. Może też usunąć swój adres z bazy pisząc w tej sprawie do administratora danych osobowych na adres mentor@jaknauczycsiejezykanagielskiego.pl
3. Zapisując się na newsletter, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji mailowej z serwisu jaknauczycsiejezykaangielskiego.pl w tym informacji promocyjnych o produktach i szkoleniach w sklepie jaknauczycsiejezykaangielskiego.pl/sklep
4. Adresy mailowe użytkowników Serwisu przechowywane są w systemach typu autoresponder mailchimp.com oraz i nie są przekazywane nikomu. Nie są też odsprzedawane dalej. Służą tylko do komunikacji serwisu jaknauczycsiejezykaangielskiego.pl z użytkownikiem serwisu.
5. Usługa Newslettera lub Newsletter – oznacza przesyłany Użytkownikowi zbiór informacji wysyłanych przez Serwis, w imieniu własnym na udostępniony przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, na który składać się mogą treści informacyjne, promocyjne lub/i reklamowe dotyczące w szczególności serwisu jaknauczycsiejezykaangielskiego.pl oraz produktów marki jaknauczycsiejezykaangielskiego.pl
6. Oprogramowanie, wygląd, układ funkcjonalny, treści i elementy graficzne Serwisu oraz przesyłanego użytkownikom Newslettera (za wyjątkiem treści i elementów graficznych nie pochodzących od jaknauczycsiejezykaangielskiego.pl) stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub/i innych praw przysługujących u jaknauczycsiejezykaangielskiego.pl lub/i innym osobom i podlegają ochronie prawnej.
5. Poprzez fakt korzystania z usługi Newslettera, w szczególności przesłanie do jaknauczycsiejezykaangielskiego.pl wypełnionego Formularza wpisu na Newsletter zamieszczonego w serwisie , Użytkownik oświadcza, że:
a. zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
b. akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania,
c. wyraża zgodę na niezwłoczne udostępnienie mu możliwości korzystania z Usługi Newslettera, po spełnieniu przez niego warunków określonych w niniejszym Regulaminie. Użytkownik zamawia otrzymywanie Newslettera za pomocą odrębnego formularza przeznaczonego do zamówienia Usługi Newslettera udostępnionego w serwisie jaknauczycsiejezykaangielskiego.pl
6. Warunkiem zamówienia Newslettera przez Użytkownika w sposób określony w punkcie powyżej, jest udostępnienie jaknauczycsiejezykaangielskiego.pl adresu poczty elektronicznej Użytkownika w celu otrzymywania Newslettera, zaakceptowanie przez niego postanowień Regulaminu oraz wyrażenie przez niego zgody na otrzymywanie informacji handlowych zawartych w Newsletterze, wysyłanych przez Serwis w imieniu własnym na udostępniony przez Użytkownika adres poczty elektronicznej,
7. Serwis jaknauczycsiejezykaangielskiego.pl może usunąć adres mailowy użytkownika z bazy Newslettera w każdym momencie bez podania przyczyny.
8. Treści Newsletterów podlegają ochronie prawnej, w szczególności ochronie przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 ze zm.). Użytkownicy nie są uprawnieni do korzystania z treści Newsletterów w żadnym innym celu, niż tylko zapoznanie się z ich treścią.
11. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Usługi Newslettera na adres e-mail: mentor@jaknauczycsiejezykanagielskiego.pl
14. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronach internetowych Serwisu jaknauczycsiejezykaangielskiego.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie i odtwarzanie oraz utrwalenie jego treści w każdej chwili.
15. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zamieszczenia (opublikowania) na stronie internetowej Serwisu jaknauczycsiejezykaangielskiego.pl
16. Serwis zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn.
17. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od dnia ich zamieszczenia (opublikowania) na stronie internetowej Serwisu jaknauczycsiejezykaangielskiego.pl
18. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika zmian Regulaminu, Użytkownik może usunąć swój adres email z bazy newslettera w sposób określony powyżej.
Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest Dobrosław Karczewski, 54 Three Colts Lane, E26GP Londyn. Dane osobowe będą przetwarzane w procesie obsługi wysyłki newslettera i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Zawiadamiający jest uprawniony do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

§ 4
REKLAMACJE I ZWROTY
1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi pod jego adresem i wszelkie inne sprawy związane z celem i przedmiotem Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkowników poprzez zgłoszenie Administratorowi lub osobom pełniącym rolę opiekunów Serwisu lub Użytkownika, przesłane drogą elektroniczną na adres korespondencyjny Administratora:
mentor@jaknauczycsiejezykaangielskiego.pl
2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do udzielanych wskazówek oraz informacji ukazujących się na bieżąco na łamach Serwisu.
3. Każdemu Użytkownikowi nabywającemu kurs emailowy, produkt audio/video/PDF za pośrednictwem Serwisu, służy prawo zwrotu zainwestowanej kwoty, jeżeli Użytkownik nie będzie zadowolony z kursu. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu w wyjątkowych sytuacjach, gdy poweźmie uzasadnione wątpliwości, iż dokonywany zwrot nosi cechy nadużycia prawa do zwrotu (wielokrotne zwroty, podejrzenie piractwa komputerowego, kupowanie wielu produktów po kolei i ich zwracanie itp.).
4. Zwrot odbywa się poprzez wysłanie przez Użytkownika wiadomości do Administratora, w której Użytkownik oświadczy, iż ma zamiar skorzystać z gwarancji satysfakcji, podając swoje dane (imię i e-mail), nazwę kursu oraz datę i cenę zakupu. Dla skuteczności takiego zawiadomienia, koniecznym jest wysłanie emaila ze skrzynki pocztowej, która podana została przez Użytkownika przy składaniu zamówienia.
5. W ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości email o chęci zwrotu, Administrator odpowie Użytkownikowi, jaka jest decyzja Administratora w kwestii danego zwrotu, Następnie Użytkownik przesyła emailem oświadczenie zwrotu, wysłane na adres Administratora jaknauczycsiejezykaangielskiego.pl: mentor@jaknauczycsiejezykaangielskiego.pl
O skuteczności dokonania zwrotu decyduje prawidłowość i zupełność wypełnienia oświadczenia.
6. Prawidłowo wypełniony i dostarczony do Administratora formularz oświadczenia o zwrocie, stanowi podstawę do zwrotu Użytkownikowi środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty ceny za zwracany produkt, co zostanie wykonane przez Administratora w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia końca gwarancji satysfakcji, wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy, po potrąceniu kosztów manipulacyjnych zwrotu.
§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Mimo dokładania wszelkich starań jakościowych i weryfikacyjnych, Administrator nie odpowiada w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników oraz inne osoby, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność wszelkich materiałów nie pochodzących od Administratora lub przez niego autoryzowanych.
2. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia oraz ich skutki, jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym w wyniku korzystania z Serwisu, stosowania się do treści zawartych w kursach emailowych, nagraniach mp3, ebookach oraz w informacjach publikowanych na łamach Serwisu.
3. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
4. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujące Serwis.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach informatycznych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
7. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Serwisu informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu, albo działają na szkodę Administratora lub osób trzecich.
8. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu, udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści warte są upublicznienia.
9. Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
10. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem.
11. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.
12. Po ukazaniu się na stronach Serwisu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie lub jakakolwiek inna czynność w Serwisie, dokonane po takim ogłoszeniu jednoznaczne są z bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
13. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu, a jeżeli jest stałym Użytkownikiem, dla którego zmiany Regulaminu mogą mieć znaczenie, powinien on o tym poinformować niezwłocznie Administratora.
14. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Użytkownika z udziału we wszystkich aspektach stałego funkcjonowania w Serwisie.
15. Produkty oraz wszystkie bonusy należy traktować w formie zabawy. Autor dołożył wszelkich starań, aby zawarte informacje były prawdziwe i rzetelne, ale wyłącza całkowitą odpowiedzialność za działanie produktów jaknauczycsiejezykaangielskiego.pl i jaknauczycsiejezykaangielskiego.pl/sklep